ลำดับที่ ชื่อกระทู้ถาม ผู้เสนอ สถานะ ประเภทการถามกระทู้ถาม ประเภทการตอบกระทู้ถาม สำเนากระทู้ ผลการพิจารณา ราชกิจจานุเบกษา ข้อสังเกต ผลการดำเนินการตามข้อสังเกต
1
การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจและการออมด้วยธนาคารต้นไม้
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
2
การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการออม
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
3
การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
4
การอนุรักษ์และดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ที่ทรงคุณค่าของแผ่นดิน
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
5
การจัดเก็บภาษีการขายหลักทรัพย์
นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
6
มาตรการในการสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน
นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
7
การพัฒนาโทคาแมค (Tokamak) หรือดวงอาทิตย์จำลอง
นายชลิต แก้วจินดา
รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
8
ปัญหาการบุกรุกโบราณสถานเขาแดง จังหวัดสงขลาด
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอตอบ กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
9
นโยบายให้ผู้ประกันตนนำเงินกองทุนชราภาพ ประกันสังคมออกมาใช้ก่อน และใช้ค้ำประกันเงินกู้
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอตอบ กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
10
การควบคุมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอตอบ กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
11
ปัญหาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ขาดหลักธรรมาภิบาล
นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
12
ปัญหาคนถ่ายโอน รพ.สต.ไป อบจ. ที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
13
ปัญหาเด็กไทยเกิดต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์และคุณภาพของเด็ก
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
14
มาตรการในการดำเนินการกับพระภิกษุกระทำผิด
นายวันชัย สอนศิริ
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
15
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สามพันโบก อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารตกไป              
16
การเตรียมการรองรับในสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2565
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
17
มาตรการในการสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน
นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
ตกไป กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
18
การบำบัด ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
นายวันชัย สอนศิริ
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
19
ผลสำเร็จของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย - ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียบ
นายจเด็จ อินสว่าง
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม          
20
ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการถมดินในพื้นที่ข้างเคียงขึ้นไปสูงกว่าระดับเดิม
นายคำนูณ สิทธิสมาน
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารตกไป              
21
ความคืบหน้าโครงการตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาจากประกาศนโยบาย Big Rock ของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารตกไป              
22
การจัดการผลกระทบในห่วงโซ่อาหารจากกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเลอ่าวไทย จ.ระยอง
นายอำพล จินดาวัฒนะ
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม          
23
นโยบายประชากรเพื่อรับมือสังคมอัตราเกิดต่ำ
นายอำพล จินดาวัฒนะ
รอตอบ กระทู้ถาม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
24
การรั่วไหลของน้ำมันดิบกลางทะเล
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
25
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข ๖ (M6) สายบางปะอิน ? สระบุรี ? นครราชสีมา
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
26
กำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่า กทม. และ สก.
นายวันชัย สอนศิริ
ตอบแล้ว กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม บันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม          
27
การบริหารอาชีวศึกษาภายใต้ พรบ.อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑, ทวิภาคี, ทวิศึกษา
รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
28
การขาดแคลนครูพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาและสำนักงานอาชีวศึกษา
นายทรงเดช เสมอคำ
ตกไป กระทู้ถามด้วยวาจา ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
29
อาหารแพงรับปีใหม่ รัฐบาลแก้อย่างไร
นายอำพล จินดาวัฒนะ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม              
30
การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม
นายอำพล จินดาวัฒนะ
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถาม ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เอกสารสำเนากระทู้ถาม